Month: May 2023

CTC Team Visit to Bedeque, PEI in 2021

test CTC Team Visit to Bedeque, PEI in 2021

அன்புடன் தமிழ் 2023

“அன்புடன் தமிழ் 2023” இசை நிகழ்வுக்கு கனடியத் தமிழர் பேரவை உங்களை அழைக்கிறது. தமிழ் அறிஞரான ஜி.யு.போப்புக்கு, கனடாவின் பிறின்ஸ் எட்வேர்ட் தீவில் (Prince Edward Island.